بـه بضیـا بایــد بگــی....:
"بیـمــار سکــوت تــوأم.....بیـشتــر خفــه شــو!!!"
=)))

/ 0 نظر / 32 بازدید