# خالص

من اینمـ....

مَن هَمینَم نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد  هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 58 بازدید